Đặt mật khẩu cho Folder trên Macbook

  • Đặt mật khẩu cho Folder trên Macbook
    11:40AM 31/03/2015
    Đặt mật khẩu cho Folder trên Macbook Đối với một chiếc laptop thông thường hay đối với dòng Macbook, nếu như bạn muốn thông tin của mình luôn được bảo vệ, việc đặt mật khẩu là điều cần thiết. Tuy nhiên, liệu bạn đã bao giờ suy nghĩ về việc đặt mật khẩu cho folder...